خلیل, . (1976). لمحات من النشاط الثقافی فی دیار بکر فی عهد الاراتقة. IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 6(7), 35-43. doi: 10.33899/radab.1976.166326
عماد الدین خلیل. "لمحات من النشاط الثقافی فی دیار بکر فی عهد الاراتقة". IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 6, 7, 1976, 35-43. doi: 10.33899/radab.1976.166326
خلیل, . (1976). 'لمحات من النشاط الثقافی فی دیار بکر فی عهد الاراتقة', IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 6(7), pp. 35-43. doi: 10.33899/radab.1976.166326
خلیل, . لمحات من النشاط الثقافی فی دیار بکر فی عهد الاراتقة. IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 1976; 6(7): 35-43. doi: 10.33899/radab.1976.166326