طه, . (1977). افعال ثلاثیة اصلها مزید. IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 7(8), 258-279. doi: 10.33899/radab.1977.166286
حازم طه. "افعال ثلاثیة اصلها مزید". IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 7, 8, 1977, 258-279. doi: 10.33899/radab.1977.166286
طه, . (1977). 'افعال ثلاثیة اصلها مزید', IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 7(8), pp. 258-279. doi: 10.33899/radab.1977.166286
طه, . افعال ثلاثیة اصلها مزید. IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 1977; 7(8): 258-279. doi: 10.33899/radab.1977.166286